Słownik HR

Odprawa pracownicza

Odprawa pracownicza – co to jest?

Odprawa pracownicza to spotkanie między pracodawcą a pracownikami, które odbywa się zazwyczaj przed zwolnieniem, restrukturyzacją lub likwidacją firmy. Odprawa ma na celu poinformowanie pracowników o planowanych zmianach oraz wyjaśnienie, jakie będą miały one skutki dla zatrudnienia.

Podczas odprawy pracodawca powinien przekazać pracownikom informacje na temat przyczyn zmian oraz omówić z nimi warunki ewentualnego zwolnienia, takie jak odprawa pieniężna, okres wypowiedzenia i świadczenia związane z zakończeniem zatrudnienia.

Odprawa pracownicza jest ważna zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Pracownicy mają prawo do wcześniejszego zawiadomienia o zmianach, które wpłyną na ich zatrudnienie, a pracodawcy mają obowiązek przestrzegania prawa pracy i troszczenia się o dobre relacje z pracownikami.

W Polsce odprawa pracownicza jest regulowana przez Kodeks pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia odprawy pracowniczej w przypadku zwolnienia co najmniej 20 pracowników lub w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. Jednakże, odprawa może być przeprowadzona także w przypadku mniejszej liczby pracowników lub innych okoliczności związanych z zakończeniem zatrudnienia.

Kiedy przysługuje odprawa pracownicza?

Odprawa pracownicza przysługuje pracownikom w przypadku:

  • Zwolnienia grupowego – gdy pracodawca zamierza zwolnić co najmniej 20 pracowników w ciągu 30 dni.
  • Likwidacji lub znacznej redukcji zakładu pracy – gdy pracodawca zamierza całkowicie lub znacznie zmniejszyć zakres prowadzonej działalności.
  • Przejścia na emeryturę lub rentę – w przypadku, gdy pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego lub niesprawności do pracy.
  • Przekazania zakładu pracy – gdy pracodawca przekazuje zakład pracy lub jego część na rzecz innego podmiotu.

Pracownikom przysługuje prawo do otrzymania informacji o przyczynach zwolnienia, warunkach ewentualnego zwolnienia (np. odprawa pieniężna, okres wypowiedzenia), a także możliwościach uzyskania pomocy w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Warto zauważyć, że w przypadku zwolnienia indywidualnego, pracownik nie ma prawa do odprawy pracowniczej. Jednakże, pracodawca może zdecydować się na przeprowadzenie takiej odprawy dla danego pracownika, co może pomóc w lepszym zrozumieniu powodów zwolnienia oraz zapewnieniu wsparcia dla pracownika w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Ile wynosi odprawa dla pracownika?

Wysokość odprawy pracowniczej zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość wynagrodzenia czy przyczyny zakończenia zatrudnienia. W Polsce minimalna wysokość odprawy pracowniczej wynosi 1/2 wynagrodzenia miesięcznego za każdy rok pracy u danego pracodawcy.

W przypadku zwolnienia grupowego, minimalna wysokość odprawy pracowniczej wynosi 1/3 wynagrodzenia miesięcznego za każdy rok pracy u danego pracodawcy. Jednakże, wysokość odprawy pracowniczej może być ustalona wyższa niż minimalna, jeśli pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie lub jeśli zostało to określone w umowie o pracę lub wewnętrznym regulaminie pracy.

Warto również zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach pracownik może mieć prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych, dodatkowe wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy lub odszkodowanie z tytułu niesłusznego zwolnienia.

Kiedy pracodawca nie musi wypłacać odprawy?

Pracodawca nie musi wypłacać odprawy pracowniczej w przypadku zwolnienia indywidualnego, czyli w przypadku zakończenia zatrudnienia jednego pracownika z powodów innych niż zwolnienie grupowe, likwidacja lub znaczna redukcja zakładu pracy, przejście na emeryturę lub rentę lub przekazanie zakładu pracy.

W przypadku zwolnienia indywidualnego, pracownik nie ma prawa do odprawy pracowniczej, chyba że przysługuje mu to na podstawie umowy o pracę lub wewnętrznego regulaminu pracy.

Jednakże, pracodawca może zdecydować się na dobrowolne wypłacenie odprawy pracowniczej dla pracownika, który został zwolniony indywidualnie. Może to wynikać z chęci zachowania dobrej relacji z pracownikiem, dobrego wizerunku firmy lub chęci pomocy pracownikowi w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link