REGULAMIN

Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 lipca 2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostawcą usługi dostępu do aplikacji internetowej tomHRM, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Aplikacją”, jest ENNOVA Mirosław Nowoszewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Słoneczna 36/50, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Olsztyna w Olsztynie pod numerem KRS 0000282777, NIP 5782976225, REGON 280216540, zwany w dalszej części niniejszej umowy „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 2. Oferta Aplikacja skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców według definicji zawartej w art. 431 kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin (zwany też “Umową”) określa:
  • rodzaj, zakres i zasady usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą Aplikacji,
  • obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • przetwarzanie danych osobowych.
 4. Aplikacja podzielona jest na moduły, zwane dalej „Modułami” oraz dodatkowe funkcje zwane dalej „Dodatkami”, których zakres funkcji oraz cennik dostępny jest na stronie https://tomhrm.com

II.DEFINICJE

 1. USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca, zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej udostępnienia Aplikacji zdefiniowanej w niniejszym Regulaminie,
 2. APLIKACJA – udostępniana Usługobiorcy, drogą elektroniczną przez przeglądarkę internetową aplikacja tomHRM umożliwiająca w szczególności obsługę procesów HR i komunikacji wewnętrznej,
 3. MODUŁ – zestaw oferowanych Usługobiorcy usług, świadczonych w ramach Aplikacji, które w zależności od rodzaju zakupionego Modułu charakteryzują się określonymi parametrami w zakresie dostępnych funkcjonalności,
 4. DODATEK – zestaw oferowanych Usługobiorcy funkcji w obrębie Modułu Aplikacji lub usługa dodatkowa realizowana przez Usługobiorcę,
 5. API – Dodatek oferowany Usługobiorcy w obrębie Aplikacji, z limitem dostępności 120 zapytań na 1 minutę.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą organizacji (organizacja) podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, dzięki któremu Usługobiorca może korzystać z Aplikacji,
 7. ADMINISTRATOR KONTA – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Administratorem konta jest osoba, która założyła Konto,
 8. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna która kiedykolwiek korzystała lub korzysta z Aplikacji lub będąca w przeszłości lub obecnie pracownikiem Usługobiorcy lub pozostająca w przeszłości bądź obecnie z Usługobiorcą w stosunku cywilnoprawnym i której dane znajdują się w Aplikacji w postaci rekordu pracownika. W zależności od statusu oraz dostępu do Aplikacji wyróżnić należy następujące statusy aktywności Użytkowników: Aktywny (brany jest do obliczenia sumy pracowników w puli pracowników), Nieaktywny (nie jest brany do obliczenia sumy pracowników w puli pracowników). Dostępu do Aplikacji nie posiada Użytkownik ze statusem zatrudnienia: Zwolniony, Odszedł. Rekord użytkownika jest przechowywany w Aplikacji w danych historycznych,
 9. PRACOWNIK – Użytkownik posiadający dostęp do Aplikacji posiadający login i hasło nadany przez Usługobiorcę,
 10. PULA PRACOWNIKÓW – liczba Pracowników w zakresie minimum i maksimum dla których określa się cenę na podstawie Cennika dostępnego na stronie https://tomhrm.com/cennik/ Do puli pracowników liczone są Użytkownicy ze statusem zatrudnienia „zatrudniony” oraz statusem aktywności „aktywny”,
 11. AKTYWNA REKRUTACJA – rekord rekrutacji (inaczej projektu rekrutacyjnego) z innym statusem niż „Zarchiwizowany” dodany w Module „Rekrutacja ATS”. Umożliwiający dodawanie i zarządzanie kandydatami w tej rekrutacji. Dostęp do odczytania danych kandydatów jest możliwy we wszystkich statusach Rekrutacji,
 12. KONTO TESTOWE – oznaczony indywidualną nazwą organizacji (organizacja) podanym przez Usługobiorcę podczas zakładania konta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, dzięki któremu Usługobiorca może korzystać bezpłatnie z Aplikacji, ograniczony czasowo na Okres Testowy.
 13. OKRES TESTOWY – bezpłatny okres Konta Testowego przeznaczony do testowania Aplikacji udostępnionej Usługobiorcy przez Usługodawcę, trwający 30 dni kalendarzowych. Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Usługobiorcy dostępu do Aplikacji na okres testowy, nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywany nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Usługobiorcy.
 14. OKRES ABONAMENTOWY – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki uiszcza opłatę i w ramach którego świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Aplikacji, Modułów, Dodatków. Przyjmuje się okresy abonamentowe: jednomiesięczny, dwunastomiesięczny.
 15. SUBSKRYPCJA – oświadczenie woli Usługobiorcy na zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzania Konta w Aplikacji oraz korzystanie z Aplikacji. Złożenie Subskrypcji następuje poprzez utworzenie Konta za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresami tomhrm.com lub tomhrm.pl  oraz wybór Modułów, Dodatków oraz wskazania puli pracowników.
 16. OPŁATA – wynagrodzenie Usługodawcy za Aplikację, należne od Usługobiorcy. Opłata uiszczana jest jako opłata za Subskrypcję Aplikacji w wybranym Okresie Abonamentowym lub Prolongatę Subskrypcji Aplikacji w wybranym Okresie Abonamentowym.

III. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca deklaruje dostępność Aplikacji na poziomie 99,95% czasu w skali Okresu Abonamentowego.
 2. Wskaźnik dotyczy dostępności Aplikacji z wyłączeniem problemów wynikających z Infrastruktury informatycznej dostawców Usługodawcy lub firm trzeciej, infrastruktury informatycznej Usługobiorcy lub siły wyższej.
 3. Przerwa techniczna to czas potrzebny na prace konserwacyjne Aplikacji lub/i infrastruktury z której korzysta Usługodawca.
 4. Przerwa techniczna i aktualizacje Aplikacji
  • Usługodawca będzie realizował aktualizacje Aplikacji w godzinach 19:00 – 7:00 lub w czasie przerw technicznych.
  • Usługodawca ma prawo do wykonania przerwy technicznej w dostępie do Aplikacji
   w dowolnych godzinach 19:00 – 7:00
  • W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad podany okres godzinowy Usługobiorca ma prawo zaliczenia długości przerwy jako brak spełnienia wskaźnika dostępności SLA.
  • W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 8 godzin Usługobiorca ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji Aplikacji, zwłaszcza rozszerzania zakresu jej działania.
 6. Usługodawcy nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki niepoprawnego wpisania i przetwarzania Danych do Aplikacji przez Usługobiorcę;
  • nieprawidłowego korzystania z Dodatku w postaci API do Aplikacji;
  • brak dostępu do sieci Internet po stronie Usługobiorcy albo ograniczenia w jego dostępności;
  • nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Usługobiorcy lub jego Pracowników z którego korzystają, a które uniemożliwia korzystanie z Aplikacji,
  • poniesione szkody, w tym utracone korzyści, spowodowane przez Usługobiorcę poprzez niewłaściwe zabezpieczenie, udostępnianie osobom nieupoważnionym danych uwierzytelniających dostęp do Aplikacji;
  • poniesione szkody, w tym utracone korzyści, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy, Pracownika Usługobiorcy, w szczególności poprzez korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem,
  • poniesione szkody, w tym utracone korzyści, spowodowane wydarzeniami siły wyższej.
 7. W żadnym razie Usługodawcy ani jego podmioty powiązane prawnie nie będą odpowiedzialne za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów (utraconych korzyści), oszczędności, utratę lub zniszczenie danych, wartości firmy lub reputacji, niedokładność jakichkolwiek danych, ani też nie poniosą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat pośrednich, przypadkowych, jakichkolwiek powstałych bez względu na teorię źródeł odpowiedzialności nawet jeżeli poinformowano je o możliwości powstania takich szkód lub strat.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy na podstawie Umowy jest ograniczona do kwoty równej wartości ostatniej Opłaty uiszczonej przez Usługobiorcę, jednak nie więcej niż wartość Opłaty za dany Okres Abonamentowy.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka internetowa), a do założenia Konta – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Dostęp do Aplikacji możliwy jest poprzez jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, w najnowszych
  z dostępnych wersji, z włączoną w przeglądarce internetowej obsługą Cookies oraz Javascript.
 3. Usługodawca świadczy usługi informatyczne związane z dostępem i obsługą Aplikacji wyłącznie za pomocą sieci Internet.
 4. Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania (np. SSL) zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że regularne aktualizowanie swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Aplikacją umożliwia korzystanie z nich. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Użytkownika sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Aplikacji.
 5. Usługodawca nie świadczy odpłatnych usług na rzecz konsumentów, ani nie udziela odpłatnego dostępu do Aplikacji konsumentom.
 6. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Aplikacji. Usługobiorcy i Użytkownikom udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – odpłatna, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorca nie będzie samodzielnie, ani nie będzie pozwalał lub upoważniał kogokolwiek do:
  • rozpowszechniania, przekazywania, pożyczania, udostępniania, sprzedawania, przenoszenia, udzielania licencji, wynajmowania lub udostępniania w inny sposób Aplikacji lub jej Modułów lub Dodatków.
  • kopiowania, dekompilacji, rozpracowywania, inżynierii odwrotnej lub innego wyodrębniania lub odtwarzania kodu źródłowego ani innych metod, algorytmów lub procesów z Aplikacji.
  • oferowania lub eksploatacji Aplikacji w innej przynoszącej dochód formie komercyjnej, zwiększającej wartość produktów lub usług na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym zapewnienia usług hostingowych, usług time-sharing, usług typu SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub zarządzania usługami, także jeżeli oferowane są łącznie lub w ramach innych produktów i usług;
  • Usuwania wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych z wyjątkiem elementów edytowalnych na poziomie funkcji Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Usługobiorcę, jego Użytkowników lub Pracowników w zakresie korzystania Aplikacji.
 9. Jeżeli Usługobiorca poinformuje Usługodawcę o pomysłach i sugestiach związanych z Aplikacją, Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie takich pomysłów i sugestii przez Usługodawcę do wszelkich celów, bez ograniczeń, w szczególności rozwijania, modyfikacji, poprawiania z wyłączeniem odpowiedzialności jak i odpłatności wobec Usługobiorcy.
 10. Konto Testowe po Okresie Testowym zostaje zablokowane. Usługobiorca będzie mógł zakupić Subskrypcję na wybrany Okres Abonamentowy.
 11. W przypadku gdy Usługobiorca nie zalogował się nigdy do własnego Konta Testowego w Okresie Testowym to Konto Testowe oraz dane zostaną bezpowrotnie usunięte po 7 dniach od daty wygaśnięcia ważności Konta Testowego. W przypadku gdy Usługobiorca zalogował się przynajmniej raz do własnego Konta Testowego w Okresie Testowym to Konto Testowe oraz dane zostaną bezpowrotnie usunięte po 30 dniach od daty wygaśnięcia ważności Konta Testowego.

V. OPŁATY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny za Moduły i Dodatki Aplikacji są opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy: https://tomhrm.com/cennik/ i zależą od wybranej Puli Pracowników lub liczby Rekrutacji.
 2. Podane ceny są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT). Ceny w cenniku wyrażone są w: polskich złotych, euro, dolarach amerykańskich.
 3. Opłata uiszcza się z góry i jest obliczona zgodnie z wybranymi Modułami, Dodatkami, Pulą Pracowników i liczbą Rekrutacji.
 4. Opłatę za pierwszy Okres Abonamentowy uiszcza się po upływie Okresu Testowego, a następnie, przed upływem końca okresu abonamentowego, na kolejny okres abonamentowy.
 5. W trakcie trwania Okresu Abonamentowego istnieje możliwość dodania Modułu lub Dodatku, lub zmiany Puli Pracowników. Płatność zostanie wyliczona na podstawie cen z cennika i różnicy między opłatą aktualną a ceną z cennika za wybrane Moduły z daną Pulą Pracowników oraz liczbą dni jaka pozostała do zakończenia bieżącego okresu abonamentowego.
 6. Płatności dokonuje się przy użyciu karty kredytowej (Visa, MasterCard, American Express), poprzez system PayPal lub przelew bankowy na podstawie wystawionej faktury przez Usługodawcę.
 7. Opłata przelewem bankowym będzie płatna na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze VAT. Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu faktury VAT na wskazany adres email.
 8. Za dzień zapłaty kwot z tytułu wystawionych przez Usługodawcy faktur Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy, o którym mowa w ust. 7. Regulaminu.
 9. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji przez Usługobiorcę. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona na adres e-mail support [at] tomhrm [dot] com do 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego.
 10. Usługobiorca jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Subskrypcji. Jeżeli Subskrypcja jest poprzedzona okresem testowym, Usługobiorca jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Subskrypcję nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed datą wygaśnięcia ważności Konta Testowego. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym Usługodawcy. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem Subskrypcji.
 11. Ulepszenie parametrów Konta, jest dokonywane przez Administratora Konta w Aplikacji i może być przez niego w dowolnej chwili odwołane.
 12. Administrator Konta ma dostęp w Aplikacji do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.
 13. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
 14. Faktura VAT w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Usługobiorcy wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
 15. Usługodawca może w dowolnym momencie, po poinformowaniu Usługobiorców, co najmniej 90 dni przed zmianą, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zmienić Cennik lub jego część lub ustanowić nowe opłaty. Zmiany cen i ustanowienie nowych opłat wprowadzonych w trakcie rocznego (12 miesięcznego) Okresu Abonamentowego wejdą w życie w odniesieniu do kolejnych okresów abonamentowych oraz do wszystkich nowych Usługobiorców po dacie wejścia w życie zmiany. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się na zmiany Cennika, może anulować Subskrypcję i zaprzestać korzystania z Aplikacji przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Abonamentowego, od którego będą obowiązywać zmienione ceny.

VI. WSPARCIE

 1. Pomoc techniczna dostępna w dni powszednie w godz. 8:00 – 18:00 (CET) dla Usługobiorców z uiszczoną Opłatą za Okres Abonamentowy.
 2. Kontakt w ramach pomocy technicznej dostępny jest dla Administratora konta za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  • Czat dostępnego w Aplikacji,
  • Email: support [at] tomhrm [dot] com.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby na wiadomości email udzielić odpowiedzi w ciągu 24 godzin.

VII. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad uniemożliwiających dostęp lub prawidłowe korzystanie z Aplikacji. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych awarii w terminie 14 dni, Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi dostępu do Aplikacji, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support [at] tomhrm [dot] com.
 3. Zgłoszenie powinno wskazywać:
  • nazwę organizacji (informacja podana przy założeniu konta), jego adres e-mail wpisany w profilu Użytkownika,
  • czas i okoliczności wystąpienia problemu z działaniem Aplikacji.
 4. Jeżeli do rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne będą dodatkowe informacje, przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego Dostawca zwraca się o udzielenie tych informacji, a czas na rozpoznanie zgłoszenia liczony jest od daty doręczenia Dostawcy żądanych informacji.
 5. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
 8. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

VIII. DANE USŁUGOBIORCY

 1. Dane wprowadzone przez Usługobiorcę do Konta Aplikacji są własnością Usługobiorcy.
 2. Wszystkie dane wprowadzone do Konta Aplikacji będą przechowywane przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 3. Usługodawca przechowuje oraz przetwarza dane udostępnione mu przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie https://tomhrm.com/polityka-prywatnosci/  i Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na powierzenie danych Usługodawcy zgodnie z Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

IX. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w okresie do trzech miesięcy od rozpoczęcia Okresu Abonamentowego lub kolejnego Okresu Abonamentowego ustalonego na dwanaście miesięcy, Opłata o wartości proporcjonalnej do dziewięciu miesięcy okresu abonamentowego jest zwracana do Usługobiorcy. W każdym innym przypadku wszelkie Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: support [at] tomhrm [dot] com
 3. Usługodawca może zablokować Konto Usługobiorcy lub wypowiedzieć Umowę w przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik pochodzący od niego:
  • narusza Regulamin,
  • dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
  • działa na szkodę Usługodawcy lub
  • poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
  • nie dokonuje terminowo opłat,
  • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie oraz za pomocą Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
  • wykonuje czynności niezgodne z prawem.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego rozdziału.
 5. Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Oświadczenie woli Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia Umowy usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej i winno być przesłane odpowiednio na adres Usługobiorcy lub adres elektroniczny Usługobiorcy podany w danych kontaktowych. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji rozpoczyna swój bieg począwszy od Dnia Doręczenia oświadczenia woli Usługodawcy o wypowiedzeniu Umowy.
 7. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Opłat względem Usługodawcy za korzystanie z zasobów Aplikacji.
 9. Po rozwiązaniu umowy i wyłącznie na żądanie Usługobiorcy, zgłoszone po złożeniu przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu, Usługodawca przekaże Dane z jego Konta Aplikacji, w terminie 21 dni zgromadzone w Aplikacji dotyczące Użytkowników, Pracowników oraz danych podstawowych z Modułów, w formacie plików CSV.
 10. Po upływie 12 miesięcy od rozwiązania Umowy, Konto oraz dane wprowadzane do Aplikacji przez Usługobiorcę są bezpowrotnie usunięte, bez możliwości ich odzyskania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Aplikacji zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym na terytorium Polski prawem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Aplikacji wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Usługodawcę.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych