Słownik HR

Mobbing w pracy

Mobbing – co to jest?

Mobbing to systematyczne i uporczywe zastraszanie, upokarzanie, ignorowanie, wyśmiewanie, izolowanie lub inne formy negatywnych działań podejmowanych przez jedną lub więcej osób wobec innej osoby lub grupy osób.

Może on występować w miejscu pracy, w szkole, wśród sąsiadów lub w innych sytuacjach społecznych.

Osoba doświadczająca mobbingu może czuć się izolowana, zdezorientowana, zagrożona, a jej samoocena może ulec znacznemu pogorszeniu.

W przypadku mobbingu w miejscu pracy, istnieją przepisy prawne, które mają na celu ochronę pracowników przed takimi zachowaniami. Mobbing może prowadzić do zwolnienia osoby z pracy, zmniejszenia produktywności, utraty satysfakcji z pracy, problemów zdrowotnych i innych negatywnych skutków dla osoby doświadczającej takie zachowanie.

Jeśli osoba doświadcza mobbingu, ważne jest, aby skontaktować się z pracownikami socjalnymi lub prawnikami, aby uzyskać pomoc i wsparcie. Ważne jest również, aby pracodawcy i pracownicy mieli świadomość problemu mobbingu i działań, które mogą zapobiec takiemu zachowaniu i zminimalizować jego negatywne skutki.

Kiedy możemy mówić o mobbingu?

Mobbing jest trudnym do zdefiniowania pojęciem, ponieważ obejmuje wiele różnych działań i zachowań, które są skierowane przeciwko jednej osobie lub grupie osób. Jednak ogólnie rzecz biorąc, możemy mówić o mobbingu, gdy są spełnione następujące warunki:

 • Systematyczność – mobbing to działania, które są wykonywane w sposób ciągły i powtarzający się w czasie. To nie są pojedyncze zdarzenia, ale długotrwałe i uporczywe zachowania.
 • Celowe działania – mobbing to działania, które są celowo skierowane przeciwko jednej osobie lub grupie osób. Działania te mają na celu zaszkodzić osobie, wywołać u niej lęk lub poczucie niskiej wartości.
 • Negatywne skutki – mobbing prowadzi do negatywnych skutków dla osoby doświadczającej takie zachowanie, takich jak pogorszenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, zmniejszenie produktywności, utrata pracy, itp.
 • Brak zgody – osoba doświadczająca mobbingu nie wyraża zgody na takie zachowanie i stara się je zmienić, ale nie jest w stanie tego zrobić.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na zachowania, które mogą wskazywać na mobbing i działać odpowiednio wcześnie, aby pomóc osobie doświadczającej takie zachowanie. Mobbing jest poważnym problemem, który może prowadzić do poważnych skutków dla zdrowia psychicznego i fizycznego osoby doświadczającej takie zachowanie, dlatego ważne jest, aby walczyć z nim i zapobiegać jego występowaniu.

Jak można udowodnić mobbing w pracy?

Udowodnienie przypadków mobbingu w pracy może być trudne, ale istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby zebrać dowody i przejść przez proces składania skargi lub wniosku o odszkodowanie.

Oto kilka sugestii, jak można udowodnić mobbing w pracy:

 • Dokumentuj zdarzenia: Kiedy doświadczasz mobbingu, ważne jest, aby dokumentować każde zdarzenie, włącznie z datą, godziną, miejscem, osobą odpowiedzialną za zdarzenie, świadkami oraz tym, co się stało. Jeśli masz możliwość, zapisz też rozmowy lub nagrywaj je.
 • Szukaj świadków: Jeśli inni pracownicy byli świadkami mobbingu, poproś ich o napisanie oświadczenia lub o zeznanie na piśmie lub na wizji, które będzie można wykorzystać w celu potwierdzenia Twoich roszczeń.
 • Skonsultuj się z prawnikiem: Warto porozmawiać z prawnikiem specjalizującym się w sprawach mobbingu w pracy. Prawnik może pomóc Ci w zrozumieniu swoich praw i przedstawić opcje, jakie masz do dyspozycji.
 • Zgłoś to przełożonemu: Zgłoś mobbing do przełożonego lub działu HR, aby zarejestrować zdarzenie. Upewnij się, że posiadasz dokumentację na piśmie i zeznania świadków, aby móc uzasadnić swoje roszczenia.
 • Składaj skargi i wnioski: Jeśli przełożony lub dział HR nie podejmą odpowiednich działań, możesz składać skargi lub wnioski do organów odpowiedzialnych za przestrzeganie praw pracowniczych, takich jak inspekcja pracy lub sądy pracy.

Ważne jest, aby pamiętać, że udowodnienie mobbingu może być trudne, ale jeśli będziesz dokumentować zdarzenia i zbierać dowody, będziesz miał większe szanse na uzyskanie sprawiedliwości.

Co nie stanowi mobbingu?

Mobbing w pracy to nie tylko nieprzyjemna sytuacja dla ofiary, ale również złożony proces, który obejmuje szereg działań, takich jak ciągłe upokarzanie, ignorowanie, izolowanie, szyderstwo, szantaż emocjonalny lub fizyczny, ośmieszanie, dyskryminacja, a także inne formy znęcania się psychicznego lub fizycznego.

Nie wszystkie nieprzyjemne zachowania w miejscu pracy stanowią mobbing. Oto kilka przykładów sytuacji, które nie spełniają kryteriów mobbingu:

 • Izolacja społeczna: Izolowanie pracownika od innych pracowników lub ich ignorowanie może być nieprzyjemne, ale samo w sobie nie stanowi mobbingu.
 • Uwagi krytyczne: Krytyka złożona w sposób konstruktywny, dotycząca pracy pracownika, a nie jego osoby, nie jest mobbingiem. Jednakże ciągłe i bezpodstawne uwagi krytyczne, które mają na celu osłabienie poczucia własnej wartości pracownika, mogą być uznane za mobbing.
 • Konflikty interpersonalne: Konflikty między pracownikami mogą być normalną częścią życia w miejscu pracy i nie zawsze stanowią mobbing. Jednakże, gdy konflikty te są celowo prowokowane, a ich celem jest znęcanie się nad pracownikiem lub osłabienie jego pozycji w pracy, wówczas można mówić o mobbingu.
 • Krytyka wykonywanej pracy: Krytyka dotycząca wykonywanej pracy lub wyników pracy nie jest mobbingiem, o ile jest ona konstruktywna i adekwatna do sytuacji.

W każdym przypadku, w celu stwierdzenia, czy dana sytuacja jest mobbingiem, należy dokładnie przeanalizować kontekst, powtarzalność zachowań oraz ich cel i wpływ na pracownika.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link