Słownik HR

Gwiazda socjometryczna

Gwiazda socjometryczna — co to jest?

Gwiazda socjometryczna to pojęcie z zakresu socjometrii, czyli dziedziny psychologii społecznej, która zajmuje się badaniem relacji między ludźmi. Gwiazda socjometryczna odnosi się do sytuacji, gdy w grupie ludzi jedna osoba jest uważana za centralną, a pozostali członkowie grupy nawiązują z nią najwięcej kontaktów.

Gwiazda socjometryczna jest często badana za pomocą tzw. testu socjometrycznego, w którym uczestnicy zostają poproszeni o wskazanie osób w grupie, z którymi najchętniej współpracują, rozmawiają lub spędzają czas wolny. Na podstawie tych odpowiedzi można wykonać analizę i wyłonić osoby, które są najważniejsze dla grupy.

Gwiazda socjometryczna może powstać w różnych grupach społecznych, np. w szkole, pracy, klubie sportowym czy wśród przyjaciół. Osoba, która stanowi centralny punkt gwiazdy socjometrycznej, może mieć silną pozycję w grupie i wpływ na decyzje oraz zachowania pozostałych członków.

Jakie cechy posiada gwiazda socjometryczna?

Gwiazda socjometryczna to osoba, która zajmuje centralną pozycję w grupie, co oznacza, że jest popularna i ceniona przez większość osób w grupie. Gwiazda socjometryczna posiada kilka cech, które wyróżniają ją spośród innych członków grupy:

 • Popularność – Gwiazda socjometryczna jest osobą, którą lubi większość ludzi w grupie. Jest to zwykle wynik wysokiej atrakcyjności interpersonalnej, czyli zdolności do przyciągania innych ludzi poprzez swoje zachowanie, styl bycia czy uroda.
 • Akceptacja – Gwiazda socjometryczna jest akceptowana przez innych członków grupy i zwykle nie doświadcza odrzucenia lub alienacji.
 • Wpływ – Gwiazda socjometryczna posiada znaczny wpływ na innych członków grupy i może wpływać na decyzje podejmowane przez grupę.
 • Centralność – Gwiazda socjometryczna zajmuje centralną pozycję w grupie, zarówno w zakresie relacji interpersonalnych, jak i w zakresie władzy i wpływu.
 • Komunikatywność – Gwiazda socjometryczna jest zwykle bardzo komunikatywna i potrafi nawiązywać łatwo kontakty z innymi ludźmi.
 • Pozytywne nastawienie – Gwiazda socjometryczna zwykle jest optymistycznie nastawiona do życia i pozytywnie ocenia zarówno siebie, jak i innych.

Gwiazda socjometryczna pełni ważną rolę w grupie, jako osoba, która może wprowadzać pozytywne zmiany i wpływać na atmosferę w grupie. Jednak, takie osoby również muszą uważać, aby nie nadużywać swojej pozycji i nie wykorzystywać innych dla własnych celów.

Na czym polega badanie socjometryczne?

Badanie socjometryczne to technika badawcza stosowana w socjologii, psychologii społecznej i pedagogice, której celem jest zbadanie wzajemnych relacji między ludźmi w grupie.

W badaniu socjometrycznym, zazwyczaj badana jest grupa ludzi, na przykład klasa w szkole, zespół pracy w firmie, czy grupa przyjaciół. Każda osoba z grupy musi wskazać, z kim chętnie się przyjaźni lub współpracuje, a z kim mniej chętnie. Mogą także zostać zadane pytania o to, z kim chętnie spędza się czas wolny, z kim chętnie pracuje, z kim trudno się porozumieć, itp.

Po zebraniu odpowiedzi od każdej osoby, dane te są analizowane w celu zidentyfikowania wzorców w relacjach między ludźmi w grupie. Na podstawie tych wzorców, badacze mogą stworzyć mapę relacji, która ukazuje, kto jest bardziej lub mniej popularny w grupie, kto jest liderem, a kto jest outsiderem.

Badanie socjometryczne ma wiele zastosowań w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki. Na przykład, może pomóc nauczycielom zidentyfikować uczniów, którzy są wykluczani z grupy i wymagają dodatkowej uwagi, a także pomóc w identyfikacji liderów i innych osób, które mogą pełnić kluczowe role w grupie. Może również pomóc menedżerom w identyfikacji silnych i słabych stron zespołu, co może pomóc w poprawie skuteczności pracy grupowej.

Jak zrobić badanie socjometryczne grupy?

Badanie gwiazdy socjometrycznej może być przydatne w wielu sytuacjach, np. w szkole, gdzie nauczyciele mogą wykorzystać tę wiedzę do tworzenia grup lekcyjnych, które będą sprzyjały rozwojowi uczniów. W biznesie badanie gwiazdy socjometrycznej może pomóc menedżerom w identyfikowaniu liderów i osób o największym wpływie w zespole, co może pomóc w podejmowaniu decyzji związanych z organizacją pracy i rozwijaniem umiejętności pracowników.

Badanie socjometryczne to metoda, która umożliwia zbadanie relacji między członkami grupy poprzez analizę wzajemnych sympatii i antypatii. Oto kroki, jakie można podjąć, aby przeprowadzić badanie socjometryczne grupy:

 1. Wybierz grupę badawczą: Zdecyduj, jaką grupę chcesz zbadać. Może to być klasa szkolna, zespół pracy, grupa znajomych, a nawet rodzina.
 2. Przygotuj ankietę: Przygotuj ankietę, w której uczestnicy grupy będą mieli możliwość wybrania innych osób z grupy, które lubią lub nie lubią. Warto także dodać pytania otwarte, które pozwolą na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat relacji między członkami grupy.
 3. Przeprowadź ankietowanie: Rozdaj ankiety uczestnikom grupy i poproś ich o wypełnienie ich w sposób poufny.
 4. Analizuj wyniki: Na podstawie zebranych ankiet można stworzyć graf, w którym umieszcza się nazwy uczestników grupy. Następnie, na podstawie odpowiedzi z ankiet, umieszcza się strzałki, które wskazują, które osoby są lubiane, a które nie. Można też przeprowadzić analizę danych, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat relacji między członkami grupy.
 5. Przedstaw wyniki: Po przeprowadzeniu analizy wyników, przedstaw uczestnikom grupy wyniki badania. Można porozmawiać na temat pozytywnych relacji, które zostały odkryte, a także zaproponować sposoby na poprawę negatywnych relacji.

Warto pamiętać, że badanie socjometryczne nie powinno być jedynym sposobem na ocenę relacji między członkami grupy. Powinno być traktowane jako narzędzie pomocnicze, które pozwala uzyskać cenne informacje na temat funkcjonowania grupy i wskazać kierunki działań, które mogą przyczynić się do poprawy jej relacji.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link