System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Urlop szkoleniowy — wolne na naukę w Kodeksie pracy

Urlop szkoleniowy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest istotne zarówno dla niego, jak i pracodawcy. Mimo iż wolne na naukę zależy od zgody zatrudniającego, urlop szkoleniowy został zdefiniowany także w Kodeksie pracy. Ile dni wynosi w przypadku poszczególnych etapów edukacji i w jaki sposób należy złożyć wniosek, aby wykorzystać pełen wymiar? Co z wynagrodzeniem dla pracownika oraz dodatkowymi świadczeniami?

Urlop szkoleniowy — Kodeks pracy

Pracodawca nie ma obowiązku udzielać pracownikom wolnego na naukę. Jeżeli jednak kwalifikacje zawodowe podnosi się za jego inicjatywą lub zgodą, wówczas zobowiązany jest dostosować się do przepisów wynikających z art. 103(1) i dalszych Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dzięki nim pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli zdecyduje się wziąć:

 • urlop szkoleniowy,
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Urlop szkoleniowy to rodzaj urlopu ściśle związany ze zdawaniem egzaminów, które potwierdzić mają umiejętności nabyte podczas nauki. Przysługuje tylko w dniach pracy zgodnych z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Ponadto muszą być one powiązane czasowo z egzaminem i ustalone przed jego podjęciem.

Ile dni na naukę daje urlop szkoleniowy?

Wymiar urlopu szkoleniowego zależny jest od rodzaju egzaminu. Wolne może wynosić:

 • 6 dni — egzamin eksternistyczny,
 • 6 dni — egzamin maturalny,
 • 6 dni — egzamin zawodowy lub potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • 21 dni — egzamin dyplomowy na ostatnim roku studiów wymagający przygotowania pracy dyplomowej.

W przypadku, gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z własnej inicjatywy, na naukę może wykorzystać urlop bezpłatny. Wymiar oraz kwestia jego przyznania zależą jednak od dobrej woli pracodawcy, podobnie jak zgoda na zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Wnioski o urlop szkoleniowy w tomHRM

Umowa szkoleniowa w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

Ze względu na wysoki wymiar wolnego na naukę podejmowaną z inicjatywy pracodawcy lub za jego wiedzą, w interesie obu stron leży ścisłe określenie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W tym celu sporządza się na piśmie umowę szkoleniową przewidzianą w art. 103(4) Kodeksu pracy, choć nieobowiązkową. Co do zasady, nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy wynikające z Kp.

Co powinno znaleźć się w umowie szkoleniowej? Do standardowych elementów należą:

 • data i miejscowość sporządzenia umowy,
 • dane pracodawcy oraz pracownika,
 • wyraźna zgoda pracodawcy na podjęcie nauki,
 • szczegóły dotyczące czasu i miejsca nauki,
 • określenie dodatkowych obowiązków pracodawcy,
 • określenie dodatkowych obowiązków pracownika,
 • podpis pracodawcy oraz pracownika.

Do dodatkowych obowiązków pracodawcy należeć może na przykład opłacenie czesnego, pokrycie kosztów dojazdu czy kupna materiałów do nauki. Pracownik z kolei może zobowiązać się do pracy w firmie przez określony okres w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i po zdaniu egzaminu.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Przyznanie urlopu szkoleniowego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Musi to nastąpić przed egzaminem i dotyczyć okresu z nim związanego. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, wolne wynikające z Kodeksu pracy przepada.

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy dostępny w dziale HR lub sporządzony przez samego pracownika powinien zawierać następujące elementy:

 • data i miejscowość sporządzenia umowy,
 • dane pracodawcy oraz pracownika,
 • prośba o udzielenie wolnego w danym okresie wraz z podstawą prawną,
 • odwołanie do umowy szkoleniowej podpisanej z pracodawcą,
 • wskazanie miejsca oraz terminu egzaminu oraz poprzedzającego go wolnego,
 • podpis pracownika.

Pobierz wzór wniosku o urlop szkoleniowy, wypełnij i wyślij do działu kadr lub przełożonego!

Podanie o urlop szkoleniowy w elektronicznym systemie do urlopów tomHRM

Zarówno z perspektywy pracownika jak i działu kadr, wniosek o urlop szkoleniowy najłatwiej złożyć za pośrednictwem elektronicznego wniosku urlopowego, takiego jak tomHRM.

W systemie tomHRM można stworzyć specjalny typ urlopu przeznaczony do tego celu. Dzięki temu, że system może wymóc na pracowniku konieczność dodania dokumentów, pracownik nigdy nie zapomni o dodaniu załączników, a system sam policzy wymiar wykorzystanego już urlopu!

Wynagrodzenie i dodatki na podniesienie kwalifikacji zawodowych

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu szkoleniowego albo uzyskał zwolnienie z całości lub części dnia pracy w celu dotarcia na zajęcia, przysługuje mu standardowe wynagrodzenie. Obliczane jest ono niemal tak samo jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jedyna różnica dotyczy sytuacji, gdy przy ustalaniu przeciętnej wypłaty bierze się pod uwagę składniki ruchome. Wówczas należy przyjąć ich wartość z miesiąca, w którym udzielone zostało wolne, a nie z kwartału poprzedzającego urlop.

Otrzymanie standardowego wynagrodzenia jest jednak opcją minimum. W umowie szkoleniowej zawrzeć można w końcu także gwarancję dodatkowych świadczeń. Chodzi tu o pieniądze, które pokryją koszt czesnego, przejazdów, zakwaterowania czy materiałów naukowych. Pracownik nie musi odprowadzać od nich podatku dochodowego.

Co w przypadku, jeżeli nauka nie przyniesie efektu w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych lub pracownik złoży wypowiedzenie w trakcie studiów? Wówczas pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń.

Zobacz funkcjonalności elektronicznych wniosków urlopowych lub załóż darmowe konto!

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link