System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – temat, który wiąże się ze sporą dozą emocji. Planując zmianę pracy lub z drugiej strony biurka, redukcję stanowisk czy zmianę pracownika, trzeba uporać się z dużą ilością stresu. Żebyś nie musiał/a dodatkowo martwić się tym, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, by było skuteczne i prawidłowo sformułowane, przygotowaliśmy krótki poradnik. Z nim napiszesz swój dokument w kilka minut, a przy tym dowiesz się kilku ciekawych rzeczy, takich jak zasady ewentualnego cofnięcia wypowiedzenia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Nim podejdziesz do pisania wypowiedzenia umowy o pracę, musisz określić jaki rodzaj tego dokumentu będzie odpowiedni w Twojej sytuacji. Wyróżnia się trzy ich typy:

 • Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – dotyczy rozwiązania umowy o pracę, na które zgadza się jednocześnie pracodawca oraz pracownik. Umożliwia jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – składane przez jedną ze stron, a więc pracownika na ręce pracodawcy lub odwrotnie. Ta forma rozwiązania stosunku pracy charakteryzuje się tym, że wypowiedzenie zostaje złożone wcześniej, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie (np. 3 miesiące) i dokonuje się po jego upływie.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia – składane przez jedną ze stron na ręce drugiej. Jego skutkiem jest natychmiastowe zakończenie współpracy. Gdy to pracodawca chce je złożyć, to zrobić wyłącznie w następujących sytuacjach:
  • z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych,
  • z powodu popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie osoby na zajmowanym stanowisku,
  • z powodu utracenia przez pracownika uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (z jego winy),
  • z powodu uporczywej lub zbyt długiej nieobecności w pracy.

Z kolei pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

 • uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie,
 • dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia jego obowiązków.

Kodeks pracy, art. 30., § 3

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić na trzy sposoby:

 • po podpisaniu przez pracodawcę i pracownika wspólnego porozumienia,
 • po złożeniu przez pracownika propozycji rozwiązania umowy o pracę i jej przyjęciu przez pracodawcę,
 • po złożeniu przez pracodawcę propozycji rozwiązania umowy o pracę i jej przyjęciu przez pracownika.

Wspólne porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • imię, nazwisko i adres pracownika,
 • nazwę i adres siedziby pracodawcy,
 • nagłówek (Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron),
 • treść oświadczenia – z uwzględnieniem daty zawarcia umowy, numeru umowy, nazw stron, między którymi umowa została zawarta oraz daty rozwiązania umowy,
 • podpis pracownika oraz pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron złożone przez jedną z nich powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane strony składającej propozycję wypowiedzenia,
 • dane odbiorcy propozycji wypowiedzenia,
 • prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – z uwzględnieniem daty jej zawarcia oraz jej numeru, nazw stron, których dotyczy oraz proponowanego terminu jej rozwiązania,
 • podpis strony składającej propozycję.

Przeczytaj też: Powitanie nowego pracownika w firmie

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, zarówno składane przez pracodawcę (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) jak i pracownika, musi zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • imię, nazwisko i adres pracownika,
 • nazwę i adres siedziby firmy,
 • nagłówek (Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • treść oświadczenia – z uwzględnieniem konkretnej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, daty zawarcia umowy, numeru umowy, stron umowy oraz terminu jej rozwiązania,
 • pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy – w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę,
 • miejsce na potwierdzenie otrzymania dokumentu przez odbiorcę,
 • podpis.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia musi zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • imię, nazwisko i adres pracownika,
 • nazwę i adres siedziby pracodawcy,
 • nagłówek (Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 • treść oświadczenia – z uwzględnieniem daty zawarcia umowy, jej numeru, stron umowy oraz okresu wypowiedzenia; podanie przyczyny wypowiedzenia umowy przez pracownika nie jest obowiązkowe, jednak pracodawca musi zawrzeć taką informację,
 • podpis.

Jak dostarczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać złożone na piśmie. Co prawda ustne rozwiązanie umowy również jest skuteczne, jednak stanowi naruszenie prawa i tym samym staje się podstawą do odwołania się do sądu pracy.

Ze względu na to, że oświadczenie wypowiedzenia umowy o pracę musi zawierać odręczny podpis i być dostarczone w oryginale, nie może być ono sporządzone w formie e-mailowej ani wysłane faksem. Jeżeli strona składająca chce przesłać dokument elektronicznie, to może to zrobić wyłącznie po jego elektronicznym sporządzeniu oraz podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Nie zawsze zatem trzeba wręczać wypowiedzenie umowy o pracę osobiście.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron – czy to możliwe?

Kodeks pracy nie reguluje zasad dotyczących anulowania wypowiedzenia umowy o pracę. Wskazuje jednak w art. 300, że w sprawach nią nieunormowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy. Zgodnie z tym zapisem odpowiedzi na temat tego, czy cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe, należy szukać właśnie w Kodeksie cywilnym. Dostarcza jej art. 61. § 1.:

„Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.”

Zapis ten dotyczy każdego rodzaju oświadczenia wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak w przypadku anulowania wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron trzeba pamiętać o jeszcze jednej kwestii: obie strony muszą się na nie zgodzić. Jeśli któraś z nich nie wyrazi chęci zerwania porozumienia, to jego cofnięcie nie będzie możliwe.

W jaki sposób tomHRM może wesprzeć Twoją pracę?

 • Profil pracownika posiada status zatrudnienia. Przy zwolnieniu
  oznaczasz pracownika tym statusem, datą i notatką (powodem)
 • Zwolniony pracownik nadal dostępny jest w historii i raportach.
 • Masz dostęp do raportu zatrudnień i zwolnień.
Umów się na prezentację

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link