System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Ile dni wolnego za oddanie krwi w 2024? Wolne dla krwiodawców

Dzień wolny za oddanie krwi

Oddawanie krwi w 2024 nadal wiąże się z wieloma benefitami. Dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę oznacza także dodatkowy wymiar wolnego, który poszerzony został na czas pandemii i utrzymany ustawą z dnia 09 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej. Na jakich zasadach można uzyskać zwolnienie z pracy? W jaki sposób powiadomić o tym pracodawcę?

Wolne w pracy dla wszystkich dawców krwi

W przeciwieństwie do innych rodzajów urlopu, wolne dla krwiodawców nie zostało zapisane w Kodeksie pracy. Wymiar oraz zasady jego przyznawania regulują Art. 9 i 9a Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Oprócz posiłku regeneracyjnego oraz zwrotu kosztów przejazdu przepisy przyznają dawcom krwi zwolnienie od pracy, oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego.

Na wolne w pracy za oddanie krwi liczyć mogą zatem wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy otrzymają odpowiednie zaświadczenie w stacji krwiodawstwa. Muszą oni ponadto zgłosić nieobecność w pracy odpowiednio wcześniej, jak wynika z odrębnych przepisów dotyczących wynagrodzenia za ten dzień, zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Czy dzień wolny za oddanie krwi jest płatny?

Tak!

Kto płaci za dni wolne po oddaniu krwi? Za dzień (dni) wolne dla krwiodawcy zapłaci pracodawca. Wystarczy tylko, że pracownik dopełni formalności wymaganych przez rzeczone Rozporządzenie. Pkt. 1 Par. 2, które stanowi, że o nieobecności usprawiedliwionej, za którą przysługiwać ma wynagrodzenie, należy powiadomić pracodawcę w sytuacji, gdy nieobecność może być przewidziana. Jako że oddawanie krwi nie jest kwestią spontaniczną, w celu otrzymania wynagrodzenia za nieprzepracowany dzień należy to zrobić.

Konieczność opłacania wolnego za oddanie krwi dla wielu pracodawców stała się kłopotliwa wraz z początkiem pandemii COVID-19. Właśnie wtedy weszły bowiem w życie przepisy, które poszerzyły wymiar zwolnienia od pracy dla krwiodawców. Szczególnie niestrudzeni dawcy mogą zyskać w ciągu roku nawet do 12 dni dodatkowego wolnego, a pracodawcy nie mogą się temu sprzeciwić i muszą uwzględniać to w grafikach pracy.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że Honorowy Dawca Krwi może wykazać darowiznę na cele krwiodawstwa w zeznaniu rocznym PIT i tym samym zyskać ulgę podatkową.

Ile dni wolnego dla krwiodawców?

2 dni!

Dodatkowy dzień wolnego dla krwiodawców wprowadziła Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dodała ona do przepisów o służbie krwi zapis, w myśl którego oddanie krwi lub któregoś z jej składników (w tym osocza po chorobie COVID-19) zapewnia dodatkowy dzień wolny od pracy.

Bonus ten obowiązywał nie tylko podczas samej pandemii, ale również w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, który na przestrzeni 2022 roku podtrzymywany był kolejnymi rozporządzeniami.

Ustawa z dnia 09 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej wprowadziła w art 42. zmianę w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi, na stałe wprowadzając dwa dni zwolnienia z pracy dla honorowych dawców krwi i zasłużonych honorowych dawców krwi.

Dla wielu pracowników oznacza to kilka dodatkowych długich weekendów w roku — mężczyźni oddawać mogą krew w ciągu roku sześciokrotnie, a kobiety czterokrotnie. Oddając krew w czwartek, w pracy stawić będą musieli się dopiero w poniedziałek.

Co istotne, dodatkowe wolne przypada wyłącznie dzień po oddaniu krwi. Jeżeli z jakichś względów nie można go wykorzystać, przepada. Typową sytuacją jest w tym przypadku udanie się do stacji krwiodawstwa w piątek. Jeżeli zgodnie ze standardowym rozkładem czasu pracy pracownik nie musi stawić się na stanowisku w sobotę, wówczas wolne nie przysługuje w poniedziałek.

Jak i kiedy zgłosić wolne na oddanie krwi pracodawcy?

Konieczność zgłoszenia nieobecności nie jest równoznaczna z potrzebą składania wniosku jak przy różnych rodzajach urlopów pracowniczych. Aby brak stawienia się na stanowisku pracy w dzień oddawania krwi został uznany za usprawiedliwiony, wystarczy tylko powiadomienie pracodawcy jedną z dróg przewidzianych przez wspominane już Rozporządzenie. Za właściwą ścieżkę uznaje się sposób zdefiniowany w regulaminie pracy w danym zakładzie, a jeżeli go nie ma, wybrać można zrobienie tego:

  • osobiście,
  • przez inną osobę,
  • telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności,
  • drogą pocztową (za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego).

Mimo iż w tym przypadku nie są obligatoryjne, i tutaj doskonale sprawdzą się elektroniczne wnioski urlopowe. Dzięki nim zgłoszona wcześniej nieobecność automatycznie trafi do firmowego kalendarza nieobecności, a wszyscy współpracownicy zdawali sobie będą sprawę z nieobecności koleżanki lub kolegi odpowiednio wcześniej.

Jak skonfigurować wniosek o wolne na oddawanie krwi w tomHRM?

w systemie tomHRM możesz skonfigurować nieobecność dedykowaną tej sytuacji z własnym kodem, oznaczeniem kolorystycznym w kalendarzu i własną ścieżką akceptacji. Zaakceptowany wniosek może zostać przesłany bezpośrednio do kadr.

W raportach będzie można sprawdzić kto i jak często korzystał z tego typu nieobecności czy monitorować liczbę dni wolnych na oddanie krwi, które wykorzystali pracownicy.

Wolne na oddawanie krwi _wniosek o urlop

Nie należy także zapominać, że po oddaniu krwi należy odebrać zaświadczenie wystawione przez placówkę publicznej służby krwi. Stanowi ono podstawę udzielenia wolnego, jednak nie powinno być przechowywane w aktach osobowych. To dokument wyłącznie do wglądu pracodawcy.

Honorowe krwiodawstwo jako część CSR i employer brandingu

Dopóki oddanie krwi oznaczało dzień wolnego, obowiązek udzielenia zwolnienia nie był dla pracodawców uciążliwy. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie przepisu o dodatkowym dniu wolnym. Sześć nadprogramowych długich weekendów dla mężczyzn i cztery dla kobiet może wprowadzić w firmie sporo zamieszania. Oznacza też znaczne koszty. Tymczasem mimo wniosków ze strony organizacji zrzeszających pracodawców, prawodawcy nie planują modyfikować prawa.

Rozwiązaniem może być zatem wpisanie honorowego krwiodawstwa w strategię CSR oraz uczynienie z niej elementu employer brandingu. Ponadto wspólne pomaganie buduje dobrą atmosferę w pracy. Jeżeli firma zatrudnia wielu pracowników, doskonałym pomysłem jest współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które zadecydować może o utworzeniu w ustalonym terminie Mobilnego Punktu Poboru Krwi. Jeżeli akcja będzie miała miejsce w piątek, jej uczestnicy nie pójdą na dwudniowe zwolnienie.

Zobacz funkcjonalności elektronicznych wniosków urlopowych lub załóż darmowe konto!


Elektroniczne wnioski urlopowe
Załóż darmowe konto