System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Umowa zlecenia – wzór z omówieniem

Umowa zlecenia (inaczej: umowa zlecenie), tuż obok umowy o pracę, jest jedną z najczęściej stosowanych przez przedsiębiorstwa form zatrudniania nowych osób. W odróżnieniu od UoP, zasady konstruowania umowy zlecenie nie są regulowane przez Kodeks pracy. Nie oznacza to jednak, że w kwestii jej sporządzania panuje pełna dowolność. Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, w związku z czym zarówno zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę obowiązują bowiem przepisy Kodeksu cywilnego, a przede wszystkim art. 734-751 K.c. (tytuł XXI. Zlecenie). Jak zatem powinna wyglądać umowa zlecenia, by została sporządzona zgodnie z przepisami? Co warto w niej zawrzeć? Pobierz nasz darmowy wzór umowy zlecenie!

Istotne elementy umowy zlecenie – omówienie

Umowy cywilnoprawne dają zleceniodawcy sporą swobodę pod względem konstruowania ich treści; nie inaczej jest w przypadku konkretnie umowy zlecenie. Są jednak pewne elementy obowiązkowe, które powinien zawierać każdy dokument tego typu.

Rodzaje umów cywilnoprawnych i formy zatrudnienia

Oznaczenie stron umowy

Oznaczenie stron umowy stanowi pierwszą część umowy zlecenie. To sekcja, w której należy określić dane zleceniodawcy, takie jak nazwa firmy, adres jej siedziby oraz NIP/REGON, a dodatkowo imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, a także dane zleceniobiorcy: imię, nazwisko i adres oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty) wraz z jego numerem seryjnym. Przy wskazaniu danych następuje oznaczenie stron, czyli określenie, która z nich jest zleceniodawcą („umowa zawarta pomiędzy XXX zwanym dalej zleceniodawcą […]”).

Określenie przedmiotu zlecenia

Określenie przedmiotu zlecenia powinno zawierać opis czynności, które są objęte daną umową, tj. wskazywać wszystkie obowiązki zleceniobiorcy wynikające z jego zatrudnienia. To również miejsce, w którym można zawrzeć niezbędne wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zlecenia.

Okres obowiązywania umowy

W umowie zlecenie powinna znaleźć się data zawarcia umowy oraz zakończenia okresu jej obowiązywania.

Określenie odpłatności wykonania zlecenia

Jak wskazano w przepisach Kodeksu cywilnego, przedmiot umowy zlecenia może być wykonywany nieodpłatnie. Jeżeli jednak w umowie nie zostało wskazane, że zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zlecenia właśnie w takiej formie i nie wynika to z okoliczności, wówczas zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie (art. 735. § 1. K.c).

Wysokość wynagrodzenia

W przypadku zlecenia wykonywanego odpłatnie warto wskazać w umowie zlecenie konkretną stawkę za jego realizację, np. godzinową. Jeśli umowa zlecenie nie określi wysokości wynagrodzenia, to zleceniobiorcy będzie przysługiwała zapłata zgodna z taryfą lub, jeśli takiej nie ma, odpowiadająca wykonanej pracy (art. 735. § 2. K.c.).

„Taryfą” jest np. stawka zleceniobiorcy dotycząca wykonywania tych samych czynności dla innych zleceniodawców, może też wynikać z jego cennika, jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast pojęcie „odpowiadająca wykonanej pracy” oznacza, że wynagrodzenie zostaje ustalone indywidualnie z uwzględnieniem każdej wykonanej czynności, nakładu pracy włożonego w realizację zlecenia czy np. kwalifikacji zleceniobiorcy, jeżeli dana praca wymaga konkretnej wiedzy.

Określenie prawa do zgłaszania poprawek

Artykuł 636. Kodeksu cywilnego daje zamawiającemu prawo do wezwania zmiany sposobu wykonania dzieła w określonym terminie, gdy po odebraniu przedmiotu umowy wykryje jego nieprawidłowe wykonanie – np. w sposób wadliwy albo sprzeczny z zapisami tejże umowy o dzieło. Co więcej, jeśli wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania, to po upływie wskazanego terminu zamawiający może całkowicie odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie dzieła innej stronie – na koszt i odpowiedzialność pierwotnego zamawiającego.

Choć prawo to obowiązuje strony również w przypadku, w którym nie zostanie jasno określone w umowie, to warto opisać je z góry, wskazując od razu maksymalny termin możliwości zgłoszenia konieczności naniesienia ewentualnych poprawek oraz maksymalny termin usunięcia wskazanych wad dzieła.

Określenie wysokości wynagrodzenia

W przypadku umowy zlecenia Kodeks cywilny dopuszcza możliwość jego realizacji w sposób nieodpłatny. Dla umowy o dzieło taki zapis nie został przewidziany. Przeciwnie – z treści art. 627. K.c. wynika, że zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za odebrane dzieło.

Kolejne przepisy (art. 628., art. 629.) wskazują skutki braku określenia w umowie o dzieło wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia. Jeżeli nie zostanie ono wskazane w treści dokumentu, to uznaje się, że „strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju” – czyli bazujące np. na cenniku wykonawcy za realizację dzieła tego samego rodzaju. Jeśli ustalenie wynagrodzenia w taki sposób również nie będzie możliwe, wówczas wykonawcy należy się kwota odpowiadająca jego uzasadnionemu nakładowi pracy czy zużytych własnych materiałów.

Termin płatności wynagrodzenia

Jeżeli z treści umowy zlecenia (odpłatnego) nie będzie wynikał termin płatności wynagrodzenia, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 744.) należy się ono zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia.

Inne ewentualne ustalenia

Podczas konstruowania treści umowy zlecenie należy pamiętać, że może ona zawierać dowolne przepisy, jednak te muszą być zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego w ujęciu całkowitym, a więc nie tylko tymi z rozdziału XXI. Zlecenie K.c., a także zgodne z dobrymi obyczajami (art. 3851. K.c.). Co szczególnie istotne, treść umowy zlecenie nie może być skonstruowana tak, jak umowa o pracę. Dokument nie może zatem regulować kwestii, które są cechami charakterystycznymi UoP i wynikają z Kodeksu pracy, takich jak np.: wykonywanie zlecenia pod okiem przełożonego czy określenie miejsca i czasu wykonywania zlecenia.

A jakie kwestie można i warto uregulować treścią umowy zlecenie? Zleceniobiorca jest zobowiązany do potwierdzania liczby godzin, które zajęła mu realizacja zlecenia w danym okresie rozliczeniowym. Warto zatem określić w umowie, w jaki sposób powinien dostarczyć tę informację – np. w formie karty ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy. Zalecamy również określenie, w jakim terminie zleceniobiorca powinien dostarczyć zleceniodawcy tę ewidencję.

W umowie zlecenia można również określić zasady wypowiedzenia umowy, a dokładniej – ewentualny okres wypowiedzenia, który ma obowiązywać strony. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 746. K.c. zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Jeżeli z treści umowy nie będzie wynikał konkretny okres wypowiedzenia, to umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć w umowie zlecenia, jest zakaz/dopuszczenie powierzenia zlecenia osobie trzeciej. Kodeks cywilny dopuszcza możliwość zlecenia czynności wynikających z umowy osobie trzeciej, jednak tylko wówczas, gdy zgoda zleceniodawcy na takie działanie wynika z treści dokumentu, ze zwyczaju albo „gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności” (art. 738.).

Podpisy stron

Dokument powinien zostać podpisany zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę.

Stawka minimalna i składki przy umowie zlecenie

Każdy zleceniodawca musi mieć świadomość tego, że umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Wynika ona z przepisów Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, które jest udostępniane przed każdą zmianą tej kwoty. W 2023 roku minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wynosi

  • 22,80 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
  • 23,50 zł – od 1 lipca 2023 roku.

Zleceniodawcy powinni mieć również świadomość tego, że umowy zlecenia również obowiązuje konieczność naliczania i odprowadzania na rzecz zleceniobiorcy niektórych składek. Mowa dokładniej o składkach na ubezpieczenia społeczne ZUS, czyli: rentowej, emerytalnej, wypadkowej oraz zdrowotnej. Co istotne, obowiązek ten zostaje wyłączony, jeśli zleceniobiorca ma do nich inne tytuły. Należy zatem pamiętać, by udostępnić zleceniobiorcy oświadczenie, w którym ten określi, czy jest już objęty ubezpieczeniami ZUS z innego tytułu.

Umowa zlecenie – darmowy wzór PDF i DOCX

Darmowe wzory umowy zlecenie do pobrania:

Umowa zlecenie – wzór DOCX
Umowa zlecenie – wzór PDF

Zarządzaj umowami w jednym miejscu, korzystając z rejestru umów od tomHRM lub przetestuj nasz system 30 dni za darmo!


Rejestr umów firmowychZałóż bezpłatne konto

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link