System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Wniosek o urlop wychowawczy 2023 — wzór z omówieniem

Wniosek o urlop wychowawczy

Aby skorzystać z bezpłatnego urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, należy złożyć w pracy wniosek o urlop wychowawczy w 2023. Dowiedz się, kiedy i w jakiej formie należy to zrobić, co musi się w nim znaleźć, a także jakie dodatkowe dokumenty trzeba do niego dołączyć. Jeżeli załatwisz wszystkie sprawy formalne i zaplanujesz urlop wychowawczy w zgodzie z polityką kadrową firmy, przyłożenie się do wychowania dziecka nie stanie na przeszkodzie w twoim rozwoju zawodowym!

Kiedy i w jakiej formie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy w 2023?

Wniosek o urlop wychowawczy musi być złożony w formie pisemnej. W zależności od drogi przewidzianej przez daną organizację należy albo przejść cały proces w systemie do składania elektronicznych wniosków urlopowych, albo dostarczyć odpowiedni dokument wraz z załącznikami osobiście lub listownie. Jeżeli w grę wchodzi wyłącznie ta druga opcja, wydrukowany wzór dokumentu znaleźć można najczęściej w dziale kadr. Sporządzić można go również własnoręcznie, pamiętając o zawarciu wszystkich informacji wymaganych przez prawo (o tym w dalszej części artykułu).

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Jeżeli pracownik dopilnuje dotrzymania tego terminu, pracodawca nie ma prawa rozpatrzeć wniosku negatywnie. Co z ewentualnym przełożeniem urlopu, zmianą daty jego rozpoczęcia lub skróceniem go? Do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wystarczy wycofanie planowanego wniosku potwierdzone pisemnym oświadczeniem. Po tym czasie natychmiastowy powrót do pracy możliwy jest wyłącznie za zgodą pracodawcy. Jeżeli ten jej nie udzieli, pracownik na ponowne podjęcie pracy odczekać musi aż 30 dni od zawiadomienia o rezygnacji z urlopu wychowawczego.

Zobacz również: Urlopy pracownicze. Jakie przysługują pracownikowi?

Co musi zawierać wniosek o urlop wychowawczy?

Wymaganą zawartość wniosku o urlop wychowawczy podaje §23 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Obligatoryjnie musi on zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część,
 • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
 • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Jeśli wniosek o urlop wychowawczy nie jest składany przez elektroniczny system, należy opatrzeć go informacjami, które stanowią nieodłączne elementy pism urzędowych. To wskazanie daty i miejsca sporządzenia dokumentu oraz własnoręczny podpis. Ponadto w celach porządkowych warto uściślić, jakie załączniki dołączone zostają do wniosku. Ich lista może być długa.

Co należy dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy?

Co do zasady, podstawowymi załącznikami do wniosku o urlop wychowawczy jest oświadczenie pracownika dotyczące dotychczasowego i planowanego wykorzystania wymiaru urlopu rodzicielskiego, a także oświadczenie pracownika o wykorzystaniu urlopu wychowawczego przez drugiego rodzica. Przepisy nie wymagają, aby do akt osobowych pracownika trafiały w tym przypadku kopie aktu urodzenia czy inne dokumenty poświadczające istnienie dziecka.

Lista wymaganych załączników wydłuża się w przypadku, gdy wymiar urlopu wychowawczego miałby wykraczać poza standardowy ze względu na szczególne okoliczności, takie jak niepełnosprawność dziecka, śmierć drugiego rodzica lub ograniczenie jego praw rodzicielskich.

Do wniosku mogą być zatem potrzebne:

 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;
 • oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego;
 • kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy;
 • skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka;
 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka;
 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej;
 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu;
 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki.

Co jeszcze warto przemyśleć przy składaniu wniosku o urlop wychowawczy?

Oprócz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i szczegółów ważne jest również, aby pracownik zastanowił się, jak długi urlop wychowawczy wpłynie na jego relacje z firmą. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków w tym czasie, w tym prawa do powrotu do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego bez zmiany obowiązków czy wynagrodzenia. Ponadto pracownicy powinni zapoznać się z polityką firmy, aby zrozumieć, jakie świadczenia przysługują im w czasie urlopu.

Wiele firm docenia obecnie rodziców, którzy chcą znaleźć czas na opiekę nad dzieckiem. Zdają sobie bowiem sprawę, że posiadanie potomstwa daje pracownikom motywację do rozwoju zawodowego oraz zwiększania kompetencji przy jednoczesnej chęci osiągnięcia stabilizacji zawodowej. Dlatego warto rozważyć przedyskutowanie z pracodawcą możliwości stworzenia planu rozwoju kariery, który weźmie pod uwagę wielomiesięczną przerwę. Pomoże ci to przygotować się do potencjalnych zmian i sprawi, że nie stracisz tempa rozwoju zawodowego.

Zobacz funkcjonalności elektronicznych wniosków urlopowych lub załóż darmowe konto!


Elektroniczne wnioski urlopowe
Załóż darmowe konto

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link