System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Jak poprawnie prowadzić dokumentację urlopową w 2023?

Ewidencja urlopów 2023

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jedne z największych zmian dotyczą ewidencji urlopów osób zatrudnionych. Uwzględniają one między innymi obowiązek oddzielnego ewidencjonowania dni wolnych dla każdego zatrudnionego. Wyjaśniamy, jak należy przechowywać i prowadzić dokumentację urlopową po nowelizacji.

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja 2019 w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369) wprowadziło wiele zmian w zakresie prowadzenia akt osobowych. Część z nich objęła dokumenty związane z prawem do urlopu wypoczynkowego zatrudnionych pracowników, które dotyczyły:

 • konieczności prowadzenia ewidencji urlopów oddzielnie dla każdego pracownika,
 • okresu przechowywania wniosków urlopowych,
 • możliwości przechowywania dokumentów jedynie w formie elektronicznej.

Obowiązek prowadzenia oddzielnej ewidencji urlopów dla każdego pracownika

Wymóg tego, by prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika osobną dokumentacje urlopową oznacza, że nie może ona – jak dawniej – być włączona do ogólnej ewidencji czasu pracy każdego zatrudnionego.  Konieczne jest zatem prowadzenie osobnej dokumentacji w sprawach związanych z urlopami.

Dokumentacja ta może zawierać m.in:

 • wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego,
 • karty urlopowe,
 • dokumenty związane z odwołaniem pracownika z urlopu,

Całość tych dokumentów jest tylko jedną z części pełnej dokumentacji pracowniczej prowadzonej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, która dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i którą należy gromadzić. Pozostałe elementy to:

 • dokumentacja dotyczącą ewidencji czasu pracy pracowników (w tym zarówno klasyczna ewidencja jak i wnioski pracownika dotyczące np.  zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, czy zgody pracownika na określone systemy czasu pracy),
 • karty wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (np. wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia)
 • karty ewidencji przydziału odzieży, ekwiwalentów za własną odzież i jej pranie itd.

Co ważne, dokumentacja ta nie stanowi już części B akt osobowych pracownika.

Jak długo przechowywać wnioski urlopowe?

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo zatrudnionych, w ramach nowelizacji wydłużono okres przechowywania dokumentów i wprowadzono 10-letni obowiązkowy czas przechowywania dokumentów pracowniczych, w tym urlopowej. Jest on liczony od końca roku, w którym umowa o pracę została zerwana lub zakończona. Co więcej, jeżeli dokumenty te będą istotnym dowodem w sprawie sądowej, czas ich archiwizacji może zostać wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. Odrębne przepisy przewidują dłuższy okres 50 lat. Dotyczy to jednak wąskiej grupy pracowników zatrudnionych przez 1 stycznia 1999 r.

Warto wiedzieć:

Kodeks pracy określa okres przedawnienia roszczeń pracowniczych związanych z urlopem na 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. To, że należy tak długo przechowywać dokumentację pracowniczą, zapewnia pełny dostęp do danych, nawet w przypadku kiedy rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy kończy się w sali sądowej.

Karta urlopowa a wniosek urlopowy – czy jest jakaś różnica?

Karta urlopowa i wniosek urlopowy są tym samym dokumentem. To druk, który pracodawca udostępnia pracownikowi do wypełnienia, gdy ten potrzebuje urlopu wypoczynkowego bądź okolicznościowego. Co istotne, nie istnieje żaden jednolity, narzucony prawnie z góry wzór wniosku urlopowego. Każdy pracodawca może zatem sporządzić go samodzielnie. Są jednak konkretne informacje, które powinny się znaleźć w każdej karcie urlopowej.

Jak wypisać wniosek urlopowy (kartę urlopową)?

Dane, które muszą zostać wskazane w kartach urlopowych dla pracowników, to:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • nazwa oraz adres firmy,
 • rodzaj urlopu, o który wnioskuje pracownik (wypoczynkowy lub okolicznościowy),
 • termin urlopu, o który wnioskuje pracownik,
 • liczba dni urlopu, o których przyznanie wnioskuje pracownik,
 • wymiar urlopu, który przysługuje zatrudnionemu w danym roku kalendarzowym,
 • data i miejsce wypełnienia karty urlopu oraz podpis pracownika.

Elektroniczna czy papierowa ewidencja urlopów – jak ją prowadzić?

Informacje dotyczące korzystania z urlopów wypoczynkowych przez pracowników można archiwizować w formie papierowej lub elektronicznej. Nowelizacja rozporządzenia MRPiPS wprowadziła możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej jedynie w formie elektronicznej. Niezależnie od wybranej formy, należy ją prowadzić tak, by nie uległa zniszczeniu, utracie lub nie miały do niej dostępu osoby niepowołane. Dotyczy to wszystkich danych osobowych pracowników oraz jego dokumentów gromadzonych przez cały okres zatrudnienia.

Mimo iż opcje są dwie, to  e-dokumentacja kadrowa ma sporo zalet, dlatego warto rozważyć jej wprowadzenie. Jakie są korzyści dla pracodawcy i pracowników?

 • Ekologia i ekonomia – zaprzestanie druku pism wiąże się z generowaniem mniejszej ilości śmieci. A to dla planety zawsze jest dobrym rozwiązaniem, nawet gdy odpady są biodegradowalne; tak jak papier. Co więcej, pracodawca, który zaoferuje swoim pracownikom możliwość składania elektronicznych wniosków o urlop, nie musi dbać o ciągłe uzupełnianie stosu drukowanych kart urlopowych. Mniej papieru to również mniejsze wydatki związane z jego zakupem czy profesjonalnym niszczeniem dokumentów.
 • Oszczędność czasu – elektroniczne karty urlopowe dla pracowników mogą być generowane automatycznie, co znacznie odciąża pracodawcę. A gdy akceptacja wniosku urlopowego jest wieloetapowa (np. bezpośredni przełożony => kierownik działu => kierownik departamentu), to przebiega znacznie szybciej.
 • Bezpieczeństwo – e-dokumentacja kadrowa zmniejsza ryzyko zgubienia czy utraty któregoś z wniosków, a tym samym pozwala uniknąć zarówno nieporozumień na linii pracownik-pracodawca jak i konsekwencji prawnych.
 • Przejrzystość – przeszukiwanie fizycznych dokumentów obejmujących 10-letni okres archiwizacji może stanowić spore wyzwanie. W przypadku posiadania wszystkich wniosków w wersji elektronicznej szukanie konkretnego pisma przebiegnie znacznie szybciej.
 • Oszczędność miejsca – stosy segregatorów z aktami pracowników za okres 10 lat zajmują dużo miejsca (szczególnie w większych przedsiębiorstwach oraz korporacjach), a zlecenie ich archiwizacji wyspecjalizowanym podmiotom, które przetrzymują dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej bezpieczeństwa, jest dość kosztowne.

Gdzie przechowywać elektroniczną dokumentację urlopową?

Pracodawca może przechowywać elektroniczne wnioski urlopowe i pozostałe akta pracownicze po prostu na dysku wspólnym przedsiębiorstwa. Warto jednak rozważyć skorzystanie z naszego profesjonalnego systemu HR tomHRM, który zdecydowanie przyspieszy wystawianie oraz akceptowanie wniosków urlopowych czy przeglądanie dokumentacji.

Jak wygodnie prowadzić ewidencję urlopów w 2023 r z tomHRM?

Elektroniczny system wniosków urlopowych tomHRM umożliwia:

 • Składanie wniosków urlopowych przez pracowników – dzięki dostępowi do gotowego wzoru ani pracodawca, ani pracownik nie będzie musiał się zastanawiać, jak wypisać wniosek urlopowy i które informacje w nim zawrzeć.
 • Akceptacja oraz odrzucanie wniosków – w tym wieloetapowe ścieżki akceptacji oraz wyznaczanie zastępców.
 • Obsługę grafiku urlopów dla całych działów.
 • Automatyczne sprawdzanie dostępności pracowników.
 • Informacja o pozostałych dniach urlopowych – samodzielne obliczanie pozostałego urlopu niejednokrotnie prowadzi do pomyłek, które stwarzają pracownikom spore problemy odnośnie organizacji swojego urlopu. W tomHRM będą mieć bieżący wgląd w liczbę pozostałych dni urlopowych, co pomoże uniknąć nieporozumień.
 • Tworzenie raportów oraz ich eksportowanie do arkuszy – czyli znacznie sprawniejsze prowadzenie analiz kadrowych.
 • Możliwość integracji z systemem kadrowym – z automatyzacją przekazywania danych pracowniczych, nie trzeba się zatem obawiać o konieczność żmudnego uzupełniania informacji o każdym zatrudnionym.

Elektroniczne wnioski urlopowe sprawdź

Podsumowanie:

 1. Nowe zasady ewidencji urlopów weszły w życie 1 stycznia 2019 roku i nadal obowiązują.
 2. Karta urlopowa musi być prowadzona oddzielnie od karty ewidencji czasu pracy.
 3. Pracodawca ma obowiązek przechowywania całości dokumentacji, w tym urlopowej, do 10 lat od końca roku, w którym została zakończona współpraca.
 4. Pracodawca może przechowywać ją w wersji fizycznej, elektronicznej lub w formie mieszanej.
 5. Prowadzenie dokumentacji urlopowej w systemie HR tomHRM gwarantuje automatyzację wielu procesów kadrowych.

Źródła: Legalis, Wolters Kluwer, Rzeczpospolita, Aplikuj.pl

🔥🔥🔥  Bezpłatny system rekrutacyjny ATS - sprawdź ofertę ➜ 
Click Me

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link